Page 3 - Asylcenter Vesthimmerland - Årsrapport 2021
P. 3

2021 i overskrifter


     2021 var for Asylafdelingen i Vesthimmerlands Kommune  På trods af de svære betingelser viste 2021 endnu engang,
     et både hektisk, anderledes og bekræftende år. Afdelingens  at beboere og personale i samarbejde formåede at skabe
     kompetencer blev testet – både når det gjaldt den traditi- de bedst mulige rammer for indkvartering på centrene. De
     onelle opgaveløsning og på helt nye områder. Da 2021 tog  mange og ofte hurtigt skiftende regler og retningslinjer blev
     sin begyndelse, havde Covid-pandemien netop taget en ny  effektivt kommunikeret ud i beboergrupperne, og beboerne
     drejning. Den nye Omikron-variant var for alvor begyndt  udviste den velkendte ansvarlighed i forhold til at holde sig
     at sætte ekstra turbo på smitteudbredelsen, og derfor var  orienteret og overholde gældende retningslinjer.
     omfattende restriktioner og en lang række skiftende for- En af de væsentligste årsager til, at det var muligt at skabe
     holdsregler fortsat en del af den daglige opgaveløsning for  fornuftige indkvarteringsvilkår under pandemien var para-
     medarbejderne i Asylafdelingen.           doksalt nok det lave belæg på Asylafdelingens centre. De
     En af de helt store nye opgaver var de daglige Covid-test af  lave indrejsetal fra de forgående år fortsatte ind i første
     både beboere på asylcentrene og skoleelever på Vesthim- halvdel af 2021 og medførte en forholdsvis høj ledig kapa-
     merlands Kommunes skoler. Da personalet på Asylcenter  citet på centrene. Det betød, at det var muligt at sprede be-
     Ranum ved indgangen til 2021 kørte på nødberedskab, blev  boerne for at begrænse smittespredningen og evt. isolere
     de hjemsendte medarbejdere derfor uddannet i podning og  beboere under mistanke for Covid.
     indgik de første måneder af 2021 i kommunens podnings- Dette ændrede sig dog i sensommeren.
     beredskab på skolerne.
     Da medarbejderne kunne vende tilbage til deres normale  Med Talibans magtovertagelse i Afghanistan blev der i løbet
     arbejde, havde Center Ranum dermed sit eget podning- af august måned iværksat en storstilet evakuering af afgha-
     steam, hvilket afhjalp udfordringerne med daglige tests af  nere, der på den ene eller anden måde havde arbejdet for
     beboere.                       de internationale styrker i landet. I alt blev 988 afghanere
     Det var dog stadig en voldsomt ressourcekrævende opgave,  evakueret til Danmark, og det kom til at sætte sit præg på
     og samtidig bød pandemien på en lang række andre udfor- Asylafdelingens arbejde. Fra en virkelighed med lavt belæg
     dringer. For eksempel var det en udfordring at få arrangeret  og god plads på centrene blev alle senge nu fyldt op i løbet
     beboernes såkaldte sagsrejser, når de skulle til interview  af september. Dermed blev det også vanskeligere at holde
     i Udlændingestyrelsen eller mødes med advokater. Rejser  Covid-smitten i ave, men endnu engang viste beboere og
     med offentlig transport krævede negative test, som mak- personale gennem et godt og smidigt samarbejde, at det er
     simalt var 72 timer gamle. Dette kunne kun garanteres på  muligt at løse opgaven i selv de mest vanskelige situationer.
     udrejsen, men ikke nødvendigvis på hjemrejsen, og dermed  Således blev der kun konstateret 20 smittede beboere på
     måtte mange sagsrejser aflyses og sagsbehandlingen sæt- Asylafdelingens centre i 2021. Heraf måtte en enkelt beboer
     tes i bero - til stor frustration for beboerne.   indlægges på hospitalet.
                              03
   1   2   3   4   5   6   7   8