Page 4 - Asylcenter Vesthimmerland - Årsrapport 2021
P. 4

2021 var også året, hvor der blev oprettet en søsterstyrelse  kår. Asylafdelingen kommer dog styrket ud af 2021 – både
     til Udlændingestyrelsen – Hjemrejsestyrelsen. Hjemrejse- økonomisk og i forhold til kvaliteten i opgaveløsningen. Det
     styrelsens overordnede opgave er at bistå beboerne i for- høje belæg i årets sidste fire måneder betød, at økonomien
     beredelserne til deres hjemrejse, når de har fået endeligt  i Asylafdelingen så fornuftig ud. Samtidig har 2021 styrket
     afslag på asyl. Fordelingen af opgaver og ansvar mellem de  medarbejdernes og organisationens evne til at agere hur-
     to styrelser har dog været vanskelig og uklar, hvilket har  tigt, kreativt og effektivt til gavn for både beboere og den
     medført en del nye administrative opgaver i Asylafdelingen.  generelle opgaveløsning.
     Asylafdelingen har i den forbindelse deltaget i flere samar- I denne årsrapport beskrives forskellige delområder af op-
     bejdsmøder og dialoger for at få afklaret, hvorledes samar- gaveløsningen, som der var særligt fokus på i 2021.
     bejdet mellem de to styrelser og den enkelte operatør kan
     foregå mest hensigtsmæssigt.

     2021 sluttede med en trist nyhed, da Udlændingestyrelsen
     meddelte, at man ønskede at lukke Børnecenter Østrup.
     Et meget lavt antal uledsagede mindreårige asylansøgere
     gjorde, at der kun var behov for et enkelt UMI-center i Dan-
     mark, og valget var faldet på centeret i Tønder på grund af
     en mere egnet bygningsmasse. Dermed kunne medarbej-
     derne på Center Østrup se frem at begynde 2022 med at
     afvikle deres center og sikre en ordentlig overlevering af
     børnene til centeret i Tønder.

     Overordnet set må 2021 betegnes som endnu et år med
     mange særlige udfordringer og hastigt skiftende rammevil- Asylchef, Peter Riis Kristensen


                              04
   1   2   3   4   5   6   7   8   9