Page 5 - Asylcenter Vesthimmerland - Årsrapport 2021
P. 5

Sundhed


     Et af de væsentligste fokusområder i 2021 var naturligvis  den del. Det krævede et stort informationsarbejde og der-
     sundhedsbehandling og Covid-forebyggelse blandt bebo- efter en del logistik at få booket tider til alle de beboere,
     erne. Sundhedspersonalet i Asylafdelingen kan se tilbage  der takkede ja til vaccination.”
     på et år, hvor afdelingens ressourcer blev presset til det  På trods af travlheden lykkedes det at holde antallet af
     maksimale, og hvor en lang række nye procedurer og ar- smittede beboere nede på 20 i hele 2021 og samtidig at
     bejdsgange skulle implementeres midt i travlheden.  gennemføre et vaccinationsprogram, hvor tilslutningen
     ”2021 var et ekstremt travlt år for os. Personalet løb vir- var højere end 80 %, hvilket svarer nogenlunde til gen-
     kelig stærkt, og der kom mange nye arbejdsopgaver til,”  nemsnittet i den almindelige danske befolkning.
     siger sundhedsfaglig leder i Asylafdelingen, Margrethe  ”Jeg synes faktisk godt, at vi kan tillade os at være lidt
     Nielsen. Det var dog ikke alle de nye opgaver, der var be- stolte af, hvad vi formåede i 2021. Det var en utrolig pres-
     boerrettede.                     set situation under meget vanskelige omstændigheder,
     ”Vi brugte rigtig mange ressourcer på det administrati- og alligevel formåede vi i samarbejde med andre perso-
     ve arbejde. Der var jo høje krav til registrering og doku- nalegrupper og beboerne at holde smitten i ave og gen-
     mentation af Covid-mistanke og smitte, og der var me- nemføre et ganske omfattende vaccinationsprogram på
     get omfattende krav til testning. Det betød blandt andet  vores centre,” siger Margrethe Nielsen.
     daglige indrapporteringer af antal test og resultater, og
     hvis der var mistanke om smitte, skulle en beboer iso-
     leres og sendes til PCR-test. Det var ikke helt så ligetil,
     da bestillingssystemerne var designet
     til mennesker med et CPR-nummer, så

     vi måtte finde nogle håndholdte løsnin-
     ger, når beboere skulle testes,” siger
     Margrethe Nielsen.
     Samtidig blev antallet af beboere næ-
     sten fordoblet i sensommeren, og det
     medførte nye udfordringer.

     ”Da vi fik de mange nye afghanske be-
     boere, skulle vi i gang med en ny runde
     vaccinationer. Ingen af de nyankomne
     var jo vaccinerede, så der skulle hand-
     les hurtigt for at komme i gang med                              05
                              05
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10