B E R T E L   B O L T

F O R R E T N I N G S B E T I N G E L S E R

Nedenstående forretningsbetingelser finder anvendelse mellem kunden (herefter ”bestilleren”) og Bertel Bolt (herefter ”leverandøren”), i det omfang de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom mellem parterne.

 • Tilbud og aftaleindgåelse
  • Tilbud og prisoverslag er bindende for leverandøren i 14 dage fra tilbuddets dato at regne.
  • Aftale er indgået, når bestillerens accept er modtaget af leverandøren.
  • Har bestilleren anmodet leverandøren om at udarbejde konceptudvikling, kreative oplæg, originalmateriale m.m., er leverandøren berettiget til at få dette arbejde betalt.
  • Tilbuddet er betinget af,

at bestilleren ikke forlanger arbejdet udført i delleverancer i stedet for én samlet leverance som anført i tilbuddet, og

at det af bestilleren fremsendte materiale svarer til leverandørens afgivne tilbud.

 • Annullering eller ændring af en ordre kan kun ske med leverandørens skriftlige godkendelse, som kan forudsætte kompensation for leverandørens omkostninger eller tab som følge af annullationen eller ændringen, herunder opkrævning pr. timetakst for evt. afsat tid og allerede produceret materiale.
 • Ved annullering af en ordre senere end 24 timer efter modtaget accept, jf. pkt. 1.2, forbeholdes retten til at udstede faktura på det fulde beløb (no show-fee).
 • Pris
  • Alle priser er angivet ekskl. moms og levering.
  • Såfremt der i tiden frem til leverancens gennemførelse er indtrådt stigninger i lønninger, materialepriser, offentlige afgifter eller i øvrige omkostninger, er leverandøren berettiget til at regulere prisen med sådanne dokumenterede stigninger.
  • Priser i fremmed valuta er baseret på den på tilbuds- eller ordrebekræftelsesdatoen gældende valutakurs i danske kroner. Leverandøren forbeholder sig ret til ved kursændringer før forfaldsdato eller betaling at ændre prisen tilsvarende.
  • Ud over den tilbudte eller aftalte pris er leverandøren berettiget til at kræve betaling for:
   • Ekstraarbejde som følge af at det grundmateriale, bestilleren har givet leverandøren, viser sig at være ufuldstændigt, uegnet eller mangelfuldt.
   • Ekstraarbejde som følge af at bestilleren rekvirerer rettelser eller ændringer i det leverede materiale, efter at arbejdet er påbegyndt.
   • Ekstraarbejde som følge af at bestilleren foretager flere korrekturer end aftalt i tilbuddet.
   • Overarbejde og andre foranstaltninger som aftales med bestilleren efter aftalens indgåelse.
   • Opbevaring, udlevering, håndtering og forsendelse af bestillerens digitale eller analoge materiale og værktøj efter levering har fundet sted.
   • Ekstraarbejde som følge af at aftalen ikke kan gennemføres i en kontinuerlig produktion grundet bestillerens forhold.
   • omkostninger til tredjemand afholdt af leverandøren, viderefaktureres med et tillæg.
 • Levering
  • Levering finder sted på det tidspunkt, der er aftalt med bestilleren, dog med forbehold for følgende situationer, der er ansvarsfritagende for leverandøren:
 • forsinkelser eller forhindringer, der skyldes bestillerens handling eller undladelse,
 • fejl eller beskadigelse af produktionsudstyr, der beviseligt har forårsaget forsinkelse eller beskadiget produktionen,
 • i tilfælde af arbejdskonflikter af enhver art, samt
 • enhver omstændighed som leverandøren ikke er herre over, såsom brand, vandskader, naturkatastrofer, pandemier, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, opspor, uroligheder, valutarestriktioner, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner på drivkraft, eksport- og importforbud og anden lignende force majeure-situation.
  • Ved forsinkelser som nævnt i pkt. 3.1, har leverandøren ret til en forlængelse af leveringstiden eller til at hæve aftalen.
  • Hvis en begivenhed som ovenstående bevirker, at opfyldelse af leverandørens leveringsforpligtelser fordyres, er leverandøren forpligtet til at opfylde leveringsforpligtelserne, såfremt bestilleren erklærer at ville betale den af leverandøren beregnede merpris.
  • Såfremt der ikke er aftalt noget tidspunkt for levering, bestemmer leverandøren leveringstidspunktet.
 • Betaling
  • Betaling sker enten på den dato, der på tilbud, prisoverslag, ordrebekræftelse eller faktura angives som sidste rettidige betalingsdag ellers kontant ved levering. Leverandøren er berettiget til at opkræve et depositum samt foretage afregning i rater, hvilket i så fald vil fremgå af tilbud eller prisoverslag.
  • Leverandøren er berettiget til at opkræve rykkergebyr ved betalinger senere end forfaldstidspunkt.

 

 • Ejendomsret, ophavsret m.v.
  • Ophavsretten til de af leverandøren udviklede forarbejder og koncepter, kreative oplæg, originalmateriale m.m. tilhører leverandøren og må ikke uden leverandørens udtrykkelige godkendelse overlades til tredjemand.
  • Hvad leverandøren har tilvejebragt eller ladet tilvejebringe af forarbejder, mellemprodukter, materialer, værktøjer m.m. til brug for leverancen er leverandørens ejendom. Dette gælder uanset om det tilvejebragte er særskilt faktureret.
  • Det i pkt. 5. 2. omhandlede materiale må alene anvendes til arbejder for bestilleren og opbevares kun efter særskilt aftale herom.
  • Bestiller er forpligtet til ikke at ændre eller sløre leverandørens ophavsrettigheder på leveret materiale, og bestiller skal skadesløsholde leverandøren for evt. tab eller omkostninger, som leverandøren måtte konstatere i forbindelse med håndhævelse af sådanne rettigheder.
 • Forsinkelse
  • Indtræder forsinkelse, er bestilleren med det af pkt. 3.1. følgende forbehold kun berettiget til at hæve aftalen, såfremt han samtidig med aftalens indgåelse har præciseret betydningen af, at levering sker til nøjagtig bestemt tid eller inden for en udtrykkelig fastsat tidsfrist.
 • Mangler
  • Leverandøren har intet ansvar for fejl, som bestilleren ikke skriftligt har rettet i korrektur, herunder print, digitale informationer, prøvetryk og lignende.
  • Bestilleren er ikke berettiget til prisafslag eller til at nægte at modtage det bestilte ved mindre afvigelser fra godkendt prøve eller aftalt specifikation.
  • Leverandøren har ret til en mer- eller mindrelevering på indtil 10 % af aftalt oplag. I de tilfælde hvor papir eller andet materiale er fremstillet specielt til ordren af andre end leverandøren, har leverandøren ret til en rimelig mer- eller mindrelevering ud over 10 % af aftalt oplag, dog højst svarende til materialeleverandørens leveringsbetingelser.
  • Bestilleren er ansvarlig for straks at reklamere over en mangelfuld leverance. Undlades reklamation eller reklamerer bestilleren for sent, mister bestilleren adgangen til at gøre manglen gældende. Leverandøren er berettiget til at afhjælpe en mangel, såfremt dette kan ske inden for rimelig tid.
  • Leverandøren hæfter ikke for fejl eller mangler, der kan henføres til, at bestilleren selv tilvejebringer papir eller andet til leverancen.
  • Leverandøren er uden ansvar for fejlplacering af klæbede eller indlagte elementer, såfremt bestilleren ikke skriftligt har givet leverandøren nøjagtig instruktion om disses placering.
  • Leverandøren giver ingen garanti for manglende eller dublerede numre ved leverancer indeholdende nummererede arbejder. Ved leverancer indeholdende arbejder, som er nummererede ved modtagelsen, beregnes eventuelle rettelser af numre ekstra.
  • Erstatningsansvar og ansvarsbegrænsninger

Ansvar

 • Leverandøren og bestilleren er erstatningsansvarlige for egne handlinger og undladelser efter dansk rets almindelige erstatningsregler.
 • Leverandørens ansvar er i enhver henseende begrænset til et beløb svarende til det for den pågældende leverance fakturerede beløb.
 • Uanset eventuelle modstridende vilkår i aftalegrundlaget er leverandøren ikke ansvarlig over for bestilleren for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for leverandørens kontrol, og som leverandøren ikke kunne forudse ved aftalens indgåelse, fx usædvanlige naturforhold, pandemier, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder.

Produktansvar

 • For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler om produktansvar.
 • I det omfang, intet andet fremgår af ufravigelige retsregler, og leverandøren ikke handler groft uagtsomt, er leverandøren ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab, som kan henføres til produktansvarsskade.
 • Bliver leverandøren pålagt et ansvar i forbindelse med bestillerens brug af leverede varer og/eller ydelser – herunder videresalg – er bestilleren pligtig til at holde leverandøren skadesløs.

Tredjemands rettigheder

 • Leverandøren har intet ansvar for bestillerens manglende hjemmel til reproduktion, mangfoldiggørelse eller udgivelse af hhv. skrift, billeder, tegninger, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker, andre forretningskendetegn og øvrigt vareudstyr, herunder formgivning eller andet, der kan være underkastet tredjemands rettigheder.
 • Hvis leverandøren er erstatningsansvarlig over for tredjemand som følge af bestillerens manglende hjemmel til erhvervsmæssig udnyttelse af tredjemands rettigheder, forpligtes bestilleren til at holde leverandøren skadesløs herfor i enhver henseende.
 • Bestilleren indestår selv for og afregner evt. afgift for tredjemandsrettigheder på det materiale, som bestilleren leverer.

Tillægsbetingelser for reproydelser

 • Bestillerens kvalitetskontrol overtager det fulde ansvar fra trykningens påbegyndelse. Ved fejl i trykforme, herunder trykplader, film, filer mv., er leverandøren ikke erstatningsansvarlig for deraf følgende tab, men er alene pligtig til at levere nye, rettede trykforme.
 • Underleverandører
  • Leverandøren er berettiget til helt eller delvis at lade arbejde udføre hos underleverandører.
 • Aftaler om backup/sikkerhedskopier – ansvarsbegrænsning
  • Leverandøren er ikke forpligtet at gemme eller sikre backup af materiale produceret eller frembragt i forbindelse med leverancen, og såfremt bestilleren ønsker at bevare sådan materiale skal der indgås selvstændig aftale herom.
  • Aftaler om backup/sikkerhedskopier vil være gældende for 12 mdr. af gangen og vil fornyes automatisk for en ny periode på 12 mdr., hvis ikke aftalen opsiges 3 måneder før udløbet af en periode. Leverandøren kan til enhver tid opsige aftalen med 3 mdrs. varsel. Materiale opbevares ikke efter opsigelsesperiodens udløb.
  • Bestiller bærer det fulde ansvar for al materiale på backup og leverandøren afgiver ingen indeståelse herfor og fraskriver sig ethvert ansvar for tab af data og materiale i den forbindelse. Såfremt leverandøren konstaterer tab af materiale på en backup, skal han informere bestilleren herom uden ugrundet ophold, og bestilleren kan i sådanne tilfælde ved skriftligt varsel frigøres af aftalen med omgående virkning, hvorved bestilleren kompenseres for evt. resterende periode pro rata (idet der ikke sker reduktion eller kompensation for perioden forud for ophævelsen).
 • Lovvalg og værneting
  • Dansk lovgivning finder anvendelse på nærværende aftale i det omfang, retstilstanden ikke er fastlagt i aftalens tekst eller i nærværende forretningsbetingelser.
  • En eventuel tvist vedrørende aftalens fortolkning eller vilkårenes opfyldelse og håndhævelse kan alene indbringes for danske domstole, og skal anlægges ved Retten i Holstebro som værneting.