Forretningsbetingelser - Fotograf Bertel Bolt

Anvendelsesområde for Webshop til privatsalg

Nærværende betingelser er gældende ved enhver form for samhandel mellem privatpersoner (herefter kunden) og

Bertel Bolt Kommunikation
Nytorv 6, 7700 Thisted
CVR: 32799671

gældende fra 1/7/2018. Ved kundens køb af varer fra <sælgeren> accepterer kunden samtidig at have læst og forstået nærværende samhandelsbetingelser.

Priser og leveringsomkostninger

Alle Bertel Bolt Kommunikations priser er ex. moms, medmindre andet udtrykkeligt anføres.

Levering af varer pålægges leveringsomkostninger. Leveringsomkostningerne dækker administration, emballage og fragt.

Betaling og kortoplysninger
Bertel Bolt Kommunikation modtager betaling med følgende kort: Dankort Visa, Visa/Dankort, Visa Electron og MasterCard. Fakturabeløbet vil først blive trukket fra kundens konto, når varen er afsendt fra Bertel Bolt Kommunikation.

Bertel Bolt Kommunikation krypterer alle kundens kortoplysninger med SSL-protokollen (Secure Sockets Layer), således at kundens oplysninger beskyttes mod uvedkommende interesser under transaktionen med Braintree. Det bemærkes, at Bertel Bolt Kommunikations anvendelse af SSL-protokollen opfylder alle sikkerhedskrav, som stilles af NETS.

Levering
Varer købt hos Bertel Bolt Kommunikation vil som udgangspunkt blive leveret inden for 7 dage. I tilfælde af forsinkelse der skyldes Bertel Bolt Kommunikations forhold, vil Bertel Bolt Kommunikation underrette kunden herom.

Alle varer vil blive fremsendt med Post Danmark. Bertel Bolt Kommunikation vil ikke være ansvarlig for forsinkelser, der skyldes Post Danmarks forhold.

Bertel Bolt Kommunikation foretager kun levering til adresser inden for Danmarks grænser (ekskl. Grønland og Færøerne).

Fortrydelsesret
Kunden har 14 dages fortrydelsesret i forbindelse med køb af varer fra Bertel Bolt Kommunikation. Fristen regnes fra den dag, hvor kunden har modtaget de købte varer, og kunden forpligter sig til inden for denne frist på en klar og utvetydig måde at give Bertel Bolt Kommunikation besked om, at kunden ønsker at gøre sin fortrydelsesret gældende.

Fortrydelsesretten inkluderer ikke downloadede digitale filer, eller unikke print og indramninger såsom portrætter.

Kunden forpligter sig endvidere til at sende den pågældende vare retur til Bertel Bolt Kommunikation senest 14 dage efter, at kunden har givet Bertel Bolt Kommunikation meddelelse om, at kunden ønsker at gøre brug af sin fortrydelsesret. Det påhviler i denne forbindelse kunden at afholde omkostninger i forbindelse med tilbageleveringen af varen til Bertel Bolt Kommunikation.

Bertel Bolt Kommunikation gør opmærksom på, at kunden hæfter for eventuelle forringelser af varen, såfremt kunden har anvendt den pågældende vare i et videre omfang, end hvad der har været nødvendigt for, at kunden har kunnet fastslå varens art, egenskaber og den måde, varen fungerer på.

Bertel Bolt Kommunikation vil refundere den af kunden betalte købspris inden for 14 dage efter Bertel Bolt Kommunikations modtagelse af kundens meddelelse om fortrydelse af købet. Bertel Bolt Kommunikation forbeholder sig dog retten til at tilbageholde købssummen, indtil de(n) pågældende vare(r) er blevet modtaget retur, eller indtil kunden fremlægger behørig dokumentation for, at varen er blevet returneret.

Det bemærkes, at refusionen af kundens købssum vil ske ved bankoverførsel, hvorfor kunden bedes meddele sit registrerings- og kontonummer til Bertel Bolt Kommunikation senest samtidig med kundens meddelelse om fortrydelse af købet.

Reklamation og varereturnering
Bertel Bolt Kommunikation yder 2 års reklamationsret i henhold til købelovens § 83. Såfremt kunden anser den pågældende vare for at lide af en eller flere mangler, skal kunden reklamere til Bertel Bolt Kommunikation inden rimelig tid efter, at kunden har – eller burde have – opdaget den pågældende mangel. Kunden bedes endvidere indsende den købte vare til:

Bertel Bolt Kommunikation
Nytorv 6, 7700 Thisted

Force majeure
I tilfælde af force majeure-begivenheder såsom krig, brand eller andre hindringer uden for Bertel Bolt Kommunikations kontrol, forbeholder Bertel Bolt Kommunikation sig retten til at annullere kundens ordre mod refusion af kundens betaling.

Lovvalg og værneting
Enhver tvist, strid eller påstand, der udspringer af eller i forbindelse med kundens samhandel med Bertel Bolt Kommunikation, skal endeligt afgøres ved byretten under anvendelse af dansk lovgivning.

 

Salgs- og leveringsbetingelser

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem bestilleren og Bertel Bolt Kommunikation, leverandøren, i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom mellem parterne.

§ 1 Tilbud og aftale

Pkt. 1.1       Tilbud er bindende for leverandøren i 14 dage fra tilbuddets dato at regne.

Pkt. 1.2       Aftale er indgået, når bestillerens accept er modtaget af leverandøren.

Pkt. 1.3       Har bestilleren anmodet leverandøren om at udarbejde konceptudvikling, kreative oplæg, originalmateriale m.m., er leverandøren berettiget til at få dette arbejde betalt.

Pkt. 1.4       Tilbuddet er betinget af, at:

 • Bestilleren ikke forlanger arbejdet udført i delleverancer i stedet for én samlet leverance som anført i tilbuddet.
 • Det af bestilleren fremsendte materiale svarer til leverandørens afgivne tilbud.

 

§ 2 Pris

Pkt. 2.1       Alle priser til erhverv er ekskl. moms og levering.

Pkt. 2.2       Såfremt der i tiden frem til leverancens gennemførelse er indtrådt stigninger i lønninger, materialepriser, offentlige afgifter eller i øvrige omkostninger, er leverandøren berettiget til at regulere prisen med sådanne dokumenterede stigninger.

Pkt. 2.3       Såfremt der i tiden frem til leverancens gennemførelse er indtrådt fald i lønninger, materialepriser, offentlige afgifter eller i øvrige omkostninger, er bestilleren berettiget til at kræve prisen reguleret med sådanne dokumenterede fald.

Pkt. 2.4       Priser i fremmed valuta er baseret på den på tilbuds- eller ordrebekræftelsesdatoen gældende valutakurs i danske kroner. Leverandøren forbeholder sig ret til ved kursændringer før betaling at ændre prisen tilsvarende.

Pkt. 2.5       Ud over den tilbudte eller aftalte pris er leverandøren berettiget til at kræve betaling for:

 • Ekstraarbejde som følge af at det grundmateriale, bestilleren har givet leverandøren, viser sig at være ufuldstændigt, uegnet eller mangelfuldt.
 • Ekstraarbejde som følge af at bestilleren rekvirerer rettelser eller ændringer i det leverede materiale, efter at arbejdet er påbegyndt.
 • Ekstraarbejde som følge af at bestilleren foretager flere korrekturer end aftalt i tilbuddet.
 • Overarbejde og andre foranstaltninger som aftales med bestilleren efter aftalens indgåelse.
 • Opbevaring, udlevering, håndtering og forsendelse af bestillerens digitale eller analoge materiale og værktøj efter levering har fundet sted.
 • Ekstraarbejde som følge af at aftalen ikke kan gennemføres i en kontinuerlig produktion grundet bestillerens forhold.

§ 3 Levering

Pkt. 3.1       Levering finder sted på det tidspunkt, der er aftalt med bestilleren, dog med forbehold for forsinkelser eller forhindringer, der skyldes:

 • Bestillerens handling eller undladelse
 • Fejl eller beskadigelse af produktionsudstyr, der bevisligt har forårsaget forsinkelse eller beskadiget produktionen
 • I tilfælde af arbejdskonflikter af enhver art
 • I øvrigt enhver omstændighed som leverandøren ikke er herre over, såsom brand, vandskader, naturkatastrofer, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, opspor, uroligheder, valutarestriktioner, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner på drivkraft, eksport- og importforbud og anden lignende force majeure-situation.

Pkt. 3.2       Ved disse forsinkelser har leverandøren ret til en forlængelse af leveringstiden eller til at hæve aftalen.

Pkt. 3.3       Hvis en begivenhed som ovenstående bevirker, at opfyldelse af leverandørens leveringsforpligtelser fordyres, er leverandøren forpligtet til at opfylde leveringsforpligtelserne, såfremt bestilleren erklærer at ville betale den af leverandøren beregnede merpris.

Pkt. 3.4       Såfremt der ikke er aftalt noget tidspunkt for levering, bestemmer leverandøren leveringstidspunktet.

§ 4 Betaling

Pkt. 4.1       Betaling sker enten på den dato, der på tilbud, ordrebekræftelse eller faktura angives som sidste rettidige betalingsdag ellers kontant ved levering.

Pkt. 4.2       Fremsættes anmodningen efter aftalens indgåelse, er leverandøren forpligtet til at friholde bestilleren for enhver udgift forbundet hermed.

§ 5 Ejendomsret, ophavsret m.v.

Pkt. 5.1       Ophavsretten til de af leverandøren udviklede forarbejder og koncepter, kreative oplæg, originalmateriale m.m. tilhører leverandøren og må ikke uden leverandørens godkendelse overlades til tredjemand.

Pkt. 5.2       Hvad leverandøren har tilvejebragt eller ladet tilvejebringe af forarbejder, mellemprodukter, materialer, værktøjer m.m. til brug for leverancen er leverandørens ejendom. Dette gælder, uanset om det tilvejebragte er særskilt faktureret.

Pkt. 5.3       Det i pkt. 5. 2. omhandlede må alene anvendes til arbejder for bestilleren og opbevares kun efter særskilt aftale herom.

§ 6 Forsinkelse

Pkt. 6.1       Indtræder forsinkelse, er bestilleren med det af pkt. [3. 1.] følgende forbehold kun berettiget til at hæve aftalen, såfremt han samtidig med aftalens indgåelse har præciseret betydningen af, at levering sker til nøjagtig bestemt tid.

§7 Mangler

Pkt. 7.1       Leverandøren har intet ansvar for fejl, som bestilleren ikke skriftligt har rettet i korrektur, herunder print, digitale informationer, prøvetryk og lignende.

Pkt. 7.2       Bestilleren er ikke berettiget til prisafslag eller til at nægte at modtage det bestilte ved mindre afvigelser fra godkendt prøve eller aftalt specifikation.

Pkt. 7.3       Leverandøren har ret til en mer- eller mindrelevering på indtil 10 % af aftalt oplag. I de tilfælde hvor papir eller andet materiale er fremstillet specielt til ordren af andre end leverandøren, har leverandøren ret til en rimelig mer- eller mindrelevering ud over 10 % af aftalt oplag, dog højst svarende til materialeleverandørens leveringsbetingelser.

Pkt. 7.4       Bestilleren er ansvarlig for straks at reklamere over en mangelfuld leverance. Undlades reklamation eller reklamerer bestilleren for sent, mister bestilleren adgangen til at gøre manglen gældende. Leverandøren er berettiget til at afhjælpe en mangel, såfremt dette kan ske inden for rimelig tid.

Pkt. 7.5       Leverandøren hæfter ikke for fejl eller mangler, der kan henføres til, at bestilleren selv tilvejebringer papir eller andet til leverancen.

Pkt. 7.6       Leverandøren er uden ansvar for fejlplacering af klæbede eller indlagte elementer, såfremt bestilleren ikke skriftligt har givet leverandøren nøjagtig instruktion om disses placering.

Pkt. 7.7       Leverandøren giver ingen garanti for manglende eller dublerede numre ved leverancer indeholdende nummererede arbejder. Ved leverancer indeholdende arbejder, som er nummererede ved modtagelsen, beregnes eventuelle rettelser af numre ekstra.

§ 8 Erstatningsansvar

Ansvar

Pkt. 8.1       Leverandøren og bestilleren er erstatningsansvarlige for egne handlinger og undladelser efter dansk rets almindelige erstatningsregler.

Pkt. 8.2       Uanset eventuelle modstridende vilkår i aftalegrundlaget er leverandøren ikke ansvarlig over for bestilleren for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for leverandørens kontrol, og som leverandøren ikke kunne forudse ved aftalens indgåelse, fx usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder. 

Produktansvar

Pkt. 8.3       For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler om produktansvar.

Pkt. 8.4       I det omfang, intet andet fremgår af ufravigelige retsregler, og leverandøren ikke handler groft uagtsomt, er leverandøren ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab, som kan henføres til produktansvarsskade.

Pkt. 8.5        Bliver leverandøren pålagt et ansvar i forbindelse med bestillerens brug af leverede varer og/eller ydelser – herunder videresalg – er bestilleren pligtig til at holde leverandøren skadesløs.

Tredjemands rettigheder

Pkt. 8.6       Leverandøren har intet ansvar for bestillerens manglende hjemmel til reproduktion, mangfoldiggørelse eller udgivelse af hhv. skrift, billeder, tegninger, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker, andre forretningskendetegn og øvrigt vareudstyr, herunder formgivning eller andet, der kan være underkastet tredjemands rettigheder.

Pkt. 8.7       Hvis leverandøren er erstatningsansvarlig over for tredjemand som følge af bestillerens manglende hjemmel til erhvervsmæssig udnyttelse af tredjemands rettigheder, forpligtes bestilleren til at holde leverandøren skadesløs herfor.

Tillægsbetingelser for reproydelser

Pkt. 8.12     Bestillerens kvalitetskontrol overtager det fulde ansvar fra trykningens påbegyndelse. Ved fejl i trykforme, herunder trykplader, film, filer mv., er leverandøren ikke erstatningsansvarlig for deraf følgende tab, men er alene pligtig til at levere nye, rettede trykforme.

§ 9 Underleverandører

Pkt. 9.1       Leverandøren er berettiget til helt eller delvis at lade arbejde udføre hos underleverandører.

§ 10 Periodiske skrifter/vedvarende kontraktarbejde

Pkt. 10.1     Hvis der med bestilleren af periodiske skrifter/vedvarende kontrakter ikke er truffet anden aftale, gælder en opsigelsesfrist på 3 måneder.

§ 11 Lovvalg og værneting

Pkt. 11.1     Dansk lovgivning finder anvendelse på nærværende aftale i det omfang, retstilstanden ikke er fastlagt i aftalens tekst eller i nærværende salgs- og leveringsbetingelser.

Pkt. 11.2     En eventuel tvist vedrørende aftalens fortolkning eller vilkårenes opfyldelse og håndhævelse kan alene indbringes for danske domstole i overensstemmelse med danske værnetingsregler.